Boom

 

 

Gieterveen, 9 december 2015

 

VERSLAG OPRICHTINGSVERGADERING SVO Senioren Vereniging Oostermoer

Op 8 december ’15 in het Dorpshuis te Gieterveen.

 

 1. Onze voorzitster Trijntje Hoiting opende de vergadering door ons allen hartelijk welkom te heten. Zij is verheugd voor de grote opkomst, (52 personen hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging).

 2. Trijntje geeft een terugblik van de gebeurtenissen die hier aan vooraf zijn gegaan: In het kort gaat zij in op de negatieve ontwikkelingen binnen de ANBO die ons ertoe hebben aangezet een zelfstandige seniorenvereniging op te richten. Daarbij benadrukkende dat we niet meer achteruit willen kijken doch de blik nu op de toekomst gericht hebben. We hebben het raamwerk gemaakt van die seniorenvereniging die we de naam SVO Senioren Vereniging Oostermoer gegeven hebben voor onze (toekomstige) leden. Allereerst zijn we naar een bijeenkomst te Vries geweest waar de notaris Lever uit Meppel zitting hield waar wij de Statuten voor onze vereniging hebben ondertekend. Ook het Huishoudelijk Reglement hebben we tot onze beschikking gekregen. (Beiden lagen ter inzage op deze bijeenkomst.) Er is een website gemaakt door Louis (www.seniorenverenigingoostermoer.nl) en Thijs heeft voor het nodige drukwerk gezorgd. Ook hebben we een bankrekening geopend bij de RegioBank (met het bankrekening nummer: NL57 RBRB 0920 0563 26) die voor ons de voordeligste was met hun tarieven. We staan nu ingeschreven bij de K.v.K. Handel. (onder het nummer 64447561). Kortom er is een heleboel werk verzet in een korte tijd. We zijn gestart met een lege kas. Al de benodigde kosten die wij hebben moeten betalen hebben wij voorgeschoten uit ons eigen zak.

 3. De contributie is €25,00 per lid per jaar. Een tweede lid op hetzelfde adres betaald €20,00 per jaar. Het komende jaar is een proefjaar. Gezien de leden-aanmeldingen (op dat moment 86) moet het geen probleem zijn om van start te gaan met de SVO. Wij hebben ons aangesloten bij de NBvON (Nieuwe Bond voor Ouderen Nederland) welke is voortgekomen uit de eerder afgetreden ANBO afdelingen in Overijssel. Wij mogen gebruik maken van hun faciliteiten voor €10,00 per jaar. Eén van die faciliteiten is een voordelig lidmaatschap bij de NVOG (Nederlandse Vereniging van Organisaties Van Gepensioneerden) Afhankelijk van het ledenaantal betalen wij daar per lid ongeveer €3,50 per jaar voor. NVOG behartigt de collectieve belangen van pensioengerechtigden en hun nabestaanden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties. De vereniging bestaat sinds 1986 en heeft een achterban van ca. 53.000 leden. De NVOG is lid van AGE Platform Europe die de belangen van ouderen op Europees niveau behartigt. Hiermee worden onze senioren belangen landelijk behartigd. Waarschijnlijk worden deze verenigingen in 2016 bij elkaar gevoegd tot één lichte federatie. Thijs die onze penningmeester is heeft een begroting 2016 opgesteld die eveneens ter inzage lag. Thijs heeft een mooie jaarkalender 2016 ontworpen met het SVO Logo die (nog) te koop zijn voor €3,50. Thijs Bakker blijft ook de belastingservices verzorgen.

 4. Tijd voor de bestuursverkiezing: Trijntje bedankte eerst diegene die in het ANBO afdelingsbestuur gezeten hebben en niet meer herkiesbaar willen zijn voor onze SVO. Dit zijn Mw. Henny Schuiling, Mw. Diena. Tammenga, Aaltje Hadderingh en Gerard Kramer. Trijntje wilde ze wel bedanken met een afscheidspresentje doch de kas is leeg. Thijs bood ze een SVO jaarkalender 2016 aan. Helaas was Diena Tammenga niet aanwezig wegens ziekte. Het oprichtingsbestuur werd met algehele instemming door de leden gekozen voor het bestuur van de SVO. Dat zijn Trijntje Hoiting voorzitster, Louis van Rietschoten secretaris, ledenadministratie en webmaster, Thijs Bakker penningmeester (verzorgd de ledenpas en facturen) en belasting invuller, Marieke Muntjewerff WMO aanspreekpunt, Meina Hoving activiteiten, Ernst Speelman vice penningmeester en Harrie vd Heide en Gerard Doeve algemeen bestuurslid. Omdat het een even aantal bestuursleden betreft en het volgens de statuten een oneven aantal bestuursleden moet zijn zouden we graag nog één bestuurslid erbij willen hebben. Uit de vergadering bood helaas niemand zich aan dus blijft één bestuursfunctie vacant.

 5. Zoals de statuten voorschrijven dient elk jaar een kascontrole bij de penningmeester plaats te vinden. Voor de kascommissie 2016 stelde zich beschikbaar Mw. J. Dijkhuizen en Dhr. J. Sassen. De heer Jan Weerts wordt reserve kascommissielid. De Lief en Leed commissie blijft bestaan. Voor de functie Lief en Leed commissie blijven de dames Grietje Bensik en Johanna Dijkhuizen beschikbaar. De invulling zal iets wijzigen nu het gebied is uitgebreid. T.z.t. zal er met de dames contact worden gezocht. Op de vraag of iemand uit Gasselternijveen zich beschikbaar wil stellen voor het gebied Gasselternijveen e.o. melden zich tot nu toe geen kandidaat.

 6. Op de vraag of de leden wensen / ideeën hebben voor komende activiteiten kwam het volgende naar voren: een idee is een ledenmiddag met het gezelligheidskoor ‘Spoor Biester’ uit Gieten - modeshow – cabaret – foto’s op de computer zetten en een fotoboek maken. Sommigen hebben interesse voor een PC cursus Windows 10. Wellicht een activiteit voor in het najaar? Weer anderen willen met elkaar gaan fietsen.

 7. Na het informele gedeelte volgde nog een gezellig samenzijn onder het genot van een drankje met een hartig hapje wat aangeboden werd door SVO.

  Een interessant gegeven: Ons ledenbestand bestaat momenteel uit 51 mannen en 51 vrouwen. Leden in de leeftijdscategorie 1920 – 1929 drie leden. In de leeftijdscategorie 1930 – 1939 zevenenveertig leden. In de leeftijdscategorie 1940 – 1949 veertig leden en in de leeftijdscategorie 1950 – 1959 twaalf leden.

  De ledenverdeling in de dorpen: Gieterveen 36 leden. Gasselternijveen 31 leden. Gieten twaalf leden. Gasselte 9 leden. Nieuwediep vijf leden. Gasselternijveenschemond 3 leden. Stadskanaal 3 leden. Winschoten twee leden en Hoogeveen 1 lid. Maakt samen een totaal van 102 leden op 09-12-2015.

  Gieterveen, 09-12-2015

  Notulist: Louis van Rietschoten.

  (secretaris)

Samen zijn 2

 

SAMEN HOUDEN WIJ ONZE DORPEN LEEFBAAR